gieenka

86 tekstów – auto­rem jest gieen­ka.

Dzi­siej­szej no­cy mam zbyt na­gie myśli. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2015, 01:51

Zim­no mi bez Ciebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 grudnia 2014, 01:43

Kiedy się w końcu nau­czysz, że ludziom się nie ufa głupia,naiw­na dziewczynko? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2014, 19:06

Cza­sami w życiu te naj­bar­dziej ba­nal­ne roz­wiąza­nia są ty­mi najlepszymi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2014, 15:13

Niektórych rzeczy nie po­win­niśmy so­bie wyob­rażać bo możemy się roz­cza­rować. Ja po­pełniłam ten błąd, wyob­rażając so­bie życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 października 2014, 17:48

* * *

Ciężko było do niego tra­fić. Był trochę bar­dziej niż ero­toma­nem. Kiedy ja widział wpa­dał w fu­rie,szal. Je­go erek­cja szyb­ko się budziła, je­go ciśnienie wzras­tało. Wte­dy pat­rzył na nią z wygłod­niałymi ocza­mi tygrysa [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 października 2014, 22:44

Może nie jes­tem ideałem, trud­no mnie po­kochać, po­lubić. Trud­no znieść mo­je sar­kastyczne myśli, który­mi rzu­cam na pra­wo i le­wo, może i też ciężko ze mną wyt­rzy­mać kiedy się cieszę ze wszys­tkiego i kiedy płaczę niena­widząc nicze­go, ale wiem, że mam oso­by które to zniosą mi­mo wszystko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 września 2014, 02:29

Kiedy byłam dziec­kiem, życie toczyło sie od jed­ne­go de­seru do ko­lej­ne­go. Gdy poszlam do szkoły zy­lam od weeken­du do weeken­du. Kiedyś skon­czy­lam szko­le, mo­je życie toczy sie od wypłaty do wypłaty. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 5 września 2014, 22:37

Do mojego Anioła.

Wi­taj Aniele. Daw­no nie roz­ma­wialiśmy. Przep­raszam, ale na swo­je us­pra­wied­li­wienie opo­wiem Ci co dzieje się w moim życiu. Miałam kil­ka poślizgów i załamań,roz­cza­rowań i za­wodów jed­nak wie­działam, że nie byłbyś ze mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 3 sierpnia 2014, 21:40

Człowiek dąży do rzeczy nie tych, których on sam prag­nie, tyl­ko do tych, którzy pragną i ocze­kują od niego inni. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2014, 13:15

gieenka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gieenka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 stycznia 2015, 03:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dzisiejszej no­cy mam zbyt [...]

14 stycznia 2015, 01:51gieenka do­dał no­wy tek­st Dzisiejszej no­cy mam zbyt [...]

3 grudnia 2014, 01:43gieenka do­dał no­wy tek­st Zimno mi bez Ciebie.  

23 listopada 2014, 20:11Josephka sko­men­to­wał tek­st Kiedy się w końcu [...]

23 listopada 2014, 19:30krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy się w końcu [...]

23 listopada 2014, 19:26krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy się w końcu [...]

23 listopada 2014, 19:20krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy się w końcu [...]

23 listopada 2014, 19:06gieenka do­dał no­wy tek­st Kiedy się w końcu [...]

25 października 2014, 23:10krysta sko­men­to­wał tek­st Niektórych rzeczy nie po­win­niśmy [...]

24 października 2014, 17:53gieenka do­dał no­wy tek­st Czasami w życiu te [...]